Doanh nghiệp phải nộp các loại thuế nào?


Thuế là khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân (cá nhân) và pháp nhân (tổ chức) có nghĩa vụ thực hiện đối với nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Với Doanh nghiệp thì sẽ phải nộp các loại thuế nào?

1. Văn bản pháp lý điều chỉnh vấn đề nộp thuế của doanh nghiệp 

  • Luật doanh nghiệp năm 2014.
  • Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 được sửa đổi và bổ sung năm 2016
  • Nghị định 218/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp được sửa đổi bởi Nghị định 146/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/12/2017.
  • Thông tư 302/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài.

2. Các loại thuế phải nộp khi thành lập và trong quá trình doanh nghiệp hoạt động

Sau khi công ty được thành lập và nhận được mã số thuế thì công ty của bạn phải tiến hành hồ sơ kê khai thuế với cơ quan thuế và tiến hành nộp những loại thuế, lệ phí sau:

-         Thuế thu nhập doanh nghiệp

-         Lệ phí môn bài

-         Thuế giá trị gia tăng

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

-         Loại thuế này được tính dựa vào thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất do pháp luật quy định

-         Hiện tại thuế suất cho các doanh nghiệp đang là 20%

-         Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp được hiểu đơn giản là doanh thu và các khoản thu nhập của doanh nghiệp trừ đi những chi phí được khấu trừ.

4. Lệ phí môn bài

Mức thu lệ phí môn bài sẽ phụ thuộc vào vốn điều lệ của doanh nghiệp ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

-         Đôi với Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ≤ 10 tỷ đồng thì lệ phí môn bài là 2 triệu đồng/năm.

-         Đối với Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư > 10 tỷ đồng thì lệ phí môn bài là 02 triệu đồng/năm.

-         Ngoài ra nếu doanh nghiệp mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác thì mức lệ phí môn bài là 1 triệu đồng/năm.

5. Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (hay còn gọi là thuế VAT) là một loại thuế phổ biến mà hầu hết các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh đều phải nộp thay cho khách hàng. Có hai phương pháp để doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng là phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp

a)     Phương pháp khấu trừ thuế

-         Phương pháp này tính số thuế VAT phải nộp = Thuế VAT đầu ra – Thuế VAT đầu vào

b)     Phương pháp tính thuế trực tiếp

-         Cách tính thuế này dựa trên doanh thu của doanh nghiệp. Số thuế VAT phải nộp bằng doanh thu nhân với tỷ lệ % thuế suất theo quy định của pháp luật.

-         Mỗi loại hình kinh doanh lại có một tỷ lệ thuế suất khác nhau.

6. Lưu ý

Ngoài các loại thuế cơ bản kể trên thì Doanh nghiệp còn có thể phải nộp một số loại thuế đặc thù đối với các hoạt động kinh doanh đặc biệt như Thuế xuất nhập khẩu, Thuế tài nguyên, Thuế tiêu thụ đặc biệt…